Sprawozdanie z XXIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”

XXIII Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej trwały od 15 VIII do 31 X 2012 roku. Zorganizowane zostały w 17 ośrodkach w Polsce (Bielawa, Boguszów Gorce, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdrój, Jedlina Zdrój, Kudowa Zdrój, Krzeszów, Mieroszów, Nowa Ruda, Oleśnica, Pieszyce, Sokołowsko, Stary Lesieniec, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Ząbkowice oraz w 4 po stronie czeskiej (Měziměsti, Červeny Kostelec, Broumov, Neratov). Organizatorami uroczystego rozpoczęcia i zakończenia DNI były miasta partnerskie Ząbkowice Śląskie (29 IX) i Červeny Kostelec (20 X).

W ramach DNI zorganizowano 60 imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, konferencji, konkursów. Odbyło się 8 koncertów z udziałem 15 chorów, 7 zespołów muzycznych, 5 tanecznych, 3 spektakle teatralne, w których uczestniczyło około 5000 osób. Otwarto 9 wystaw, w których zaprezentowało się 25 twórców z Polski i Czech z udziałem około 1000 osób, Zorganizowano 10-dniowy Międzynarodowy Interdyscyplinarny Plener Artystyczny, Przegląd Filmów Czeskich, wycieczkę autokarowo-pieszą w rejon Jesenika (PTTK Ząbkowice, Klub Czeskich Turystów), wycieczkę dzieci polskich i czeskich do Osówki, mecz piłki nożnej (Sokołowsko) i biegi uliczne w Měziměsti. Piknik Historyczny w Ząbkowicach, Spartakiada Osób Niepełnosprawnych.

Odbyły się 3 rajdy turystyczne w ramach Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej. Miały miejsce 4 konferencje, podczas których wygłoszono  30 wykładów (Forum Muzeów Domowych w Kudowie Zdroju, „Wspólne dziedzictwo kulturowe” (Nowa Ruda), Sesje: „Nauczanie Jana Pawła II jako twórczy wkład w ewangelizację kultury” (Świdnica), „Ku przyszłości – miejsce Polski i Czech na XXI-wiecznej mapie Europy”. Głos zabrało 30 wykładowców z Polski i Czech.

Przeprowadzono 7 konkursów, głownie dla dzieci i młodzieży, promujących wiedzę przyrodniczą i kulturową o pograniczu, poezję religijną z udziałem 500 uczniów na rożnych etapach. Organizatorzy włączyli się w Europejskie Dni Dziedzictwa, Rok Seniorów.

W organizację imprezy włączyły się 32 instytucje: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, biblioteki w Boguszowie-Gorcach, Pieszycach, Ząbkowicach, Centra Kultury w Mieroszowie i Bielawie, Centrum Turystyczno- Sportowe w Nowej Rudzie, Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Solidarność Polsko -Czesko-Słowacka, Towarzystwa Miłośników Bielawy i Dusznik Zdroju, Civitas Christiana, Akcja Katolicka, PTTK Ząbkowice, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Polsko- Czeskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Neratov w Czechach, Szkoły w Ząbkowicach, w Nowej Rudzie, Sokołowsku, Měziměsti, Machovie , w Červenym Kostelcu, Broumovie. Parafie w Pieszycach, Neratovie, Nowej Rudzie, Kudowie Zdroju, Krzeszowie, Ząbkowicach, Bielawie i Boguszowie-Gorcach. Polski Klub Ekologiczny, Polsko-Czeski Klub Artystyczny Art. Studio, Klub Czeskich Poetów, samorządy lokalne.

Wiele imprez współorganizowali wolontariusze w dziedzinie kultury. Wystawy: „Szlak do wolności” (w wersji polskiej i czeskiej) oraz wystawa Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” były prezentowane w Ząbkowicach Śląskich, Červenym Kostelcu, Oleśnicy i Wałbrzychu. Ważnym akcentem kończącym XXIII edycję DNI był koncert orkiestry symfonicznej w Červenym Kostelcu. Listy gratulacyjne skierowali do organizatorów i uczestników DNI: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Rafał Jurkowlaniec, wicemarszałek – Jerzy Łużniak oraz prezydent Wałbrzycha – Roman Szełemej. Poszczególne imprezy XXIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej zaszczycili swoją obecnością konsulowie polscy i czescy, Marzena Krolak – nowy polski konsul generalny RP w Pradze oraz Arkadiusz Ignasiak – konsul honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu.

Zpráva z XXIII Polsko-Českých Dnů Křesťanské Kultury „Zůstaňme Rodinou”
ve dnech 15. srpna – 31. října 2012

XXIII Polsko-České Dny Křesťanské Kultury se konaly od 15. srpna do 31. října 2012. Byly organizovány v 17 centrech v Polsku (Bielawa, Boguszów Gorce, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdroj, Jedlina Zdrój, Kudowa, Krzeszów, Mieroszów, Nowa Ruda, Oleśnica, Pieszyce, Sokołowsko, Stary Lesieniec, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Zabkowice) a také ve 4 na české straně (Meziměstí, Červený Kostelec, Broumov, Neratov).
Organizátory slavnostního zahájení a zakončení Dnů byla partnerská města Zabkowice Slaske (29. září) a Červený Kostelec (20. října).
V rámci Dnů se konalo 60 kulturních, turistických a sportovních akcí, konference a soutěže.
Proběhlo 8 koncertů, jichž se zúčastnilo 15 sborů, 7 hudebních skupin, 5 tanečních skupin a 3 divadelní představení, kterých se zúčastnilo asi 5000 lidí. Bylo otevřeno 9 výstav, na kterých bylo představeno 25 umělců z Polska a České republiky, kterých se zúčastnilo cca 1000 lidí. Konal se 10-denní Interdisciplinární mezinárodní umělecký plenér, Přehlídka českých filmů, výlet autobusem a pěšky do okolí Jeseníku (PTTK Zabkowice, Klub českých turistů), výlet polských a českých dětí do Osówki, fotbalový zápas (Sokołowsko) a pouliční běh v Meziměstí. Historický piknik v Zabkowicích, Spartakiáda osob se zdravotním postižením. Konaly se 3 turistické závody v rámci Novorudzkého ekologického podzimu. Konaly se 4 konference, během kterých proběhlo 30 přednášek (Fórum Domácích Muzeí v Kudowě Zdrój, „Společné Kulturní Dědictví” (Nowa Ruda), cyklus přednášek: „Učení Jana Pavla II jako tvůrčí přínos k evangelizaci kultury” (Świdnica), „Směrem k budoucnosti – místo Polska a České republiky na mapě Evropy 21. století“. Prostor dostalo 30 přednášejících z Polska a České republiky.
Proběhlo 7 soutěží hlavně pro děti a mládež, které byly zaměřeny na podporu přírodního a kulturního poznání pohraničí a náboženskou poezii, nichž se v různých fázích zúčastnilo 500 studentů. Organizátoři se připojili k Evropským dnům dědictví, Roku seniorů.
Na organizaci akce se podílelo 32 institucí: knihovny v Boguszowie-Gorcích, Pieszycích, Zabkowicích, Kulturní centra v Mieroszowě a Bielawě, Centrum Turystyczno-Sportowe w Nowej Rudzie (Turisticko-sportovní centrum v Nové Rudě), Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej (Nadace obnovy novorudzké země), Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka (Polsko-česko-slovenská solidarita), Towarzystwa Miłośników Bielawy i Duszniku Zdrój (Společnost milovníků Bielawy a Duszniku Zdrój), Civitas Christiana, Akcja Katolicka, PTTK Ząbkowice, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu (Státní vyžší odborná škola ve Wałbrzychu), Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (Polsko-česká vědecká společnost), Společnost Neratov v Čechách, školy v Ząbkowicích, Nové Rudě, Sokołowsku, Měziměstí, Máchově, Červeném Kostelci, Broumově. Farnosti v Pieszycích, Neratově, Nové Rudě, Kudowě Zdroji, Krzeszowě, Ząbkowicích, Bielawě i Boguszowě Gorcích. Polski Klub Ekologiczny (Polský ekologický klub), Polsko-Czeski Klub Artystyczny Art. Studio (Polsko-český umělecký klub Art. Studio), Klub Czeskich Poetów (Klub českých básníků), regionální samosprávy. Mnoho akcí spoluorganizovali dobrovolníci v oblasti kultury. Výstavy: „Cesta ke svobodě” (v polštině a češtině) a výstava Polsko-České Dny Křesťanské Kultury „Zůstaňme Rodinou” byly prezentovány v Zabkowicích Slaských, Červeném Kostelci, Oleśnicy a Wałbrzychu. Důležitým momentem zakončujícím XXIII ročník Dnů byl koncert Symfonického orchestru v Červeném Kostelci. Gratulační dopisy organizátorům a účastníkům Dnů zaslali: Maršálek Dolnoslezkého Vojvodství – Rafał Jurkowlaniec, vícemaršálek – Jerzy Łużniak a také primator Wałbrzycha – Roman Szełemej. Jednotlivých akcí XXIII Polsko-Českých Dnů Křesťanské Kultury se zúčastnili polští a čeští konzulové, Marzena Królak – nová polská generální konzulka Polska v Praze a Arkadiusz Ignasiak – Honorární konzul České republiky ve Vratislavi.

Julian Golak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej