Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej co roku otrzymuje liczne listy dotyczące Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

„ W czasie swojej długiej kariery dyplomatycznej odwiedziłem ponad 90, krajów, ale  nigdzie nie spotkałem się z tak znakomicie przygotowaną  akcją społeczno – kulturalną, jaką są  już od 25 lat Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. To co Organizatorzy DNI dokonali  przez te lata na pograniczu polsko – czeskim jest tak cenne, że należy tą inicjatywą podzielić się  także z innymi narodami europejskimi. Proponuję , aby poszerzyć Waszą akcję na pograniczu i organizować w przyszłości Europejskie Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem Bądźmy Rodziną, z udziałem także innych  narodów europejskich, np. Ukraińców, Białorusinów, Słowaków, Niemców”.

Ambasador AD Personam dr Witold Rybczyński, Wrocław 30 września 2015 r.

V Praze dne, 2 září 2003

Vážený pane,
s potěšením jsem přijal Vaši informaci o tom, že se v letošním roce uskuteční již 15. ročník Polsko – českých dnů křesťanské kultury. Tato akce se díky své snaze o vzájemné sblížení a porozumění mezi Čechy a Poláky žijícími v tomto příhraničním regionu stala jednou z nejvýznamnějších v rámci česko – polské přeshraniční spolupráce.
Ušlechtilé cíle Polsko – českých dnů křesťanské kultury mne vedly k tomu, že jsem Vám v roce 2001 jako jejich “duchovnímu otci” udělil resortní vyznamenání Ministerstva kultury České republiky Artis Bohemiae Amicis.
Oboustranně prospěšná spolupráce obyvatel Euroregionu Glacensis je důležitým prvkem v rámci snahy o rozvoj dobrých vztahů mezi Českou republikou a Polskou republikou. Je mi proto velkým potěšením udělit 15. ročníku “Polsko – českých dnů křesťanské kultury” svou záštitu.

S pozdravem
Vážený pan Julian Golak
předseda organizačního výboru
Polsko – českých dnů křest’anské kultury
Nowa Ruda
Pavel Dostál
ministr kultury

Szanowny Pan
Julian Golak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej

Ta akcja świadczy o wzajemnym zbliżeniu i porozumieniu Czechów i Polaków żyjących w przygranicznym regionie, stała się ona jedną z najznakomitszych akcji w ramach czesko-polskiej współpracy przygranicznej.
Szlachetne cele Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej sprawiły, że przyznałem Panu w roku 2001 jako ich duchowemu Ojcu medal Ministra Kultury Republiki Czeskiej “Artis Bohemiae Amicis”.
Obustronna współpraca obywateli Euroregionu Glacensis jest doniosłym elementem w ramach dążeń do dobrych stosunków między Republiką Czeską a Polską.
(tłumaczenie pisma Ministra Kultury Republiki Czeskiej  p. Pavla Dostala z dn. 2. 09. 2003 r.)
“Jest to najpoważniejsza inicjatywa na pograniczu. Nie będzie w tym żadnej przesady jeśli nazwiemy ją okrętem flagowym małej polityki zagranicznej. Małej, czyli realizowanej bez inspiracji stolic, centrów ministerialnych, wypływającej z potrzeby ludzi, którzy chcą się spotkać i współpracować”

Marek Pernal
Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze

“Je to nejdůležitější iniciativa v pohraničí. Bez přehánění ji lze nazvat vlajkovou lodí malé zahraniční politiky. Malé politiky, tedy politiky tvořené bez podnětů z hlavních měst, z ministerských center, politiky vyplývající z potřeby lidí, kteří se chtějí setkávat a vzájemně spolupracovat“
Marek Pernal
velvyslanec Polské republiky v Praze

“Moja obecność wyraża generalnie opiekę nad tym fenomenalnym zjawiskiem, jakie dzieje się na granicy polsko-czeskiej. Organizowanie tylu imprez po jednej i drugiej stronie, pod tak szerokim przecież hasłem kultury chrześcijańskiej, to jest przepiękna idea”
Zbigniew Obidowski
Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze

“Moje přítomnost je projevem péče o tento neobyčejný jev, který probíhá na polsko-české hranici. Pořádání tolika akcí na jedné i druhé straně pod tak širokým heslem křesťanské kultury, to je nádherná myšlenka“
Zbigniew Obidowski
generální konzul Polské republiky v Praze

“Pełni jesteśmy uznania dla tej ważnej inicjatywy, która przyczyni się do lepszego zrozumienia między Polakami i Czechami”
Sekretariat Prymasa Polski

“Jsme naplněni úctou k této důležité iniciativě, která napomůže lepšímu porozumění mezi Poláky a Čechy“
Sekretariát polského primase

“Ludzie czują coś własnego w tych działaniach, niewymuszonego. Jesteśmy skazani na siebie – obie strony mogą sobie wiele zaoferować”
Josef Byrtus
Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach

“Lidé pociťují v těchto aktivitách něco svého, nenuceného. Jsme odkázáni sami na sebe – obě strany sobě mohou mnoho nabídnout“
Josef Byrtus
generální konzul České republiky v Katovicích

“Jubileuszowe Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej po raz kolejny dobitnie dowiodły przyjaźni wyznaczonej bliskością. Godnie zaświadczyły, że przede wszystkim w codziennych kontaktach naszych społeczeństw możemy budować i budujemy wspólnie europejską jedność”
Jerzy Buzek
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

“Jubilejní Polsko-české dny křesťanské kultury znovu úspěšně dokázaly existenci přátelství, vynikajícího ze vzájemné blízkosti. Důstojně potvrdily, že evropskou jednotu můžeme stavět především na každodenních kontaktech našich společností“
Jerzy Buzek
předseda Rady ministrů Polské republiky

“Nie jest także tajemnicą, że darzę wielkim uznaniem Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jako Marszałek Województwa wystąpiłem do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie Waszej imprezie nagrody PRO PUBLICO BONO dla najcenniejszych inicjatyw społecznych”
Jan Waszkiewicz
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

“Také není tajemstvím, že si velice vážím Polsko-českých dnů křesťanské kultury. Jako maršálek vojvodství jsem požádal předsedu vlády, aby Vaší akci udělil cenu PRO PUBLICO BONO, určenou pro nejvýznamnější veřejné iniciativy“.
Jan Waszkiewicz
maršálek dolnoslezského vojvodství

“Przedsięwzięcie to służy nie tylko lepszemu wzajemnemu poznaniu się społeczności lokalnych, zamieszkujących po obu stronach granicy, ale także stanowi istotny wkład do budowy Zjednoczonej Europy, opartej na solidnym fundamencie kultury chrześcijańskiej”
Witold Krochmal
Wojewoda Dolnośląski

“Tato akce neslouží pouze k lepšímu vzájemnému poznávání místních společenství žijících po obou stranách hranice. Je rovněž významným příspěvkem k budování sjednocené Evropy, založené na pevných základech křesťanské kultury.“
Witold Krochmal
dolnoslezský vojvoda

“Idea Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej i jej głębokie historyczne przesłanie są wspaniałym przykładem integracji Słowian i trwającej tysiąclecie więzi”
Marek Rutkowski – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

“Znaczącym przykładem spójności działań kulturowych na pograniczu są Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, których twórcą i niestrudzonym propagatorem od 1990 roku jest Julian Golak. Jest to inicjatywa o charakterze społecznym, kulturalnym i duchowym, której głównym celem jest promowanie kultury obu narodów szczególnie tej związanej z obszarem pogranicza. Dni Kultury Chrześcijańskiej objęły swoim zasięgiem pogranicze polsko-czeskie od Kudowy i Nachodu, aż po Mieroszów i Broumov, wrosły one w klimat pogranicza i pełnią funkcję animatora kultury tego regionu”.

prof. dr Fryderyk Drejer – Kierownik Zakładu Bohemistyki i Regionalistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu

W obecnych czasach skomplikowanej i przesyconej materializmem rzeczywistości Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej są bardzo potrzebne, gdyż poruszają ważne sprawy rozwoju duchowego, zachęcają do życia godnego i pełnego miłości do drugiego człowieka.
Jacek Wajs, starosta świdnicki.

Jedna z największych imprez przygranicznych w Europie.
Czeskie Centrum – wrzesień 2005 r.

Wrocław, 23 stycznia 2006 r.

Dolny Śląsk spośród wszystkich województw Polski wyróżnia się swoimi bliskimi związkami z Republiką Czeską. Mam na myśli zarówno współpracę między samorządami, w tym zwłaszcza Województwa Dolnośląskiego, jak i organizacji społecznych. Do jednej z najciekawszych imprez organizowanych w ramach tej współpracy należą niewątpliwie Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jestem przekonany, że rozpoczynający się Polsko-Czeski Rok Kulturalny 2006 zakończy się sukcesem.

Z wyrazami szacunku
Paweł Wróblewski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Warszawa, 11 września 2007 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kazimierz Michał Ujazdowski

Julian Golak
Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
“Bądźmy Rodziną”

Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie pogratulować Państwu organizacji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej “Bądźmy Rodziną”. Państwa impreza z roku na rok nabiera większego rozmachu i obejmuje coraz większy obszar pogranicza polsko-czeskiego, zjednując sobie szersze rzesze sympatyków.
Obecnie w wielu miejscach Europy ich mieszkańcy starają się budować swoją tożsamość regionalną. W wielu miejscach powstają inicjatywy regionalnych imprez o charakterze zbliżonym do Państwa festiwalu. Jednakże to właśnie Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej łączą w sobie kilkunastoletnią tradycję z dużą skalą przedsięwzięcia stając się, jeśli nie największą, to na pewno jedną z największych imprez tego typu w Europie.
Z radością przyjąłem patronat nad XVIII edycją Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej “Zostańmy Rodziną”, będąc głęboko przekonany o potrzebie istnienia takich inicjatyw. Życzę Państwu by również w tym roku Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej dostarczyły uczestnikom wielu doznań estetycznych i przeżyć duchowych.

Z poważaniem

Kazimierz M. Ujazdowski