Organizační výbor Polsko-českých dnů křesťanské kultury každoročně přijímá četné dopisy týkající se Polsko-českých dnů křesťanské kultury. Níže jsou uvedeny některé z nich.

 

“Během své dlouhé diplomatické kariéry jsem navštívil více než 90 zemí, ale nikdy jsem se nesetkal s tak dobře připravenou společensko-kulturní akcí, jakou jsou již 25 let Polsko-české dny křesťanské kultury „Buďme rodinou“. To, čeho organizátoři DNŮ dosáhli v průběhu let na polsko-českém pohraničí, je tak cenné, že by tato iniciativa měla být sdílena s ostatními evropskými národy. Navrhuji rozšířit Vaší akci na pohraničí a organizovat v budoucnosti Evropské dny křesťanské kultury pod heslem Buďme rodinou, za účasti jiných evropských zemí, např. Ukrajinců, Bělorusů a Slováků, Němců.

Velvyslanec ad personam Witold Rybczyński, Wrocław 30.září 2015.

V Praze dne, 2 září 2003

Vážený pane,
s potěšením jsem přijal Vaši informaci o tom, že se v letošním roce uskuteční již 15. ročník Polsko – českých dnů křesťanské kultury. Tato akce se díky své snaze o vzájemné sblížení a porozumění mezi Čechy a Poláky žijícími v tomto příhraničním regionu stala jednou z nejvýznamnějších v rámci česko – polské přeshraniční spolupráce.
Ušlechtilé cíle Polsko – českých dnů křesťanské kultury mne vedly k tomu, že jsem Vám v roce 2001 jako jejich “duchovnímu otci” udělil resortní vyznamenání Ministerstva kultury České republiky Artis Bohemiae Amicis.
Oboustranně prospěšná spolupráce obyvatel Euroregionu Glacensis je důležitým prvkem v rámci snahy o rozvoj dobrých vztahů mezi Českou republikou a Polskou republikou. Je mi proto velkým potěšením udělit 15. ročníku “Polsko – českých dnů křesťanské kultury” svou záštitu.

S pozdravem
Vážený pan Julian Golak
předseda organizačního výboru
Polsko – českých dnů křest’anské kultury
Nowa Ruda
Pavel Dostál
ministr kultury

 

Marek Pernal
Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze

“Je to nejdůležitější iniciativa v pohraničí. Bez přehánění ji lze nazvat vlajkovou lodí malé zahraniční politiky. Malé politiky, tedy politiky tvořené bez podnětů z hlavních měst, z ministerských center, politiky vyplývající z potřeby lidí, kteří se chtějí setkávat a vzájemně spolupracovat“
Marek Pernal
velvyslanec Polské republiky v Praze

“Moje přítomnost je projevem péče o tento neobyčejný jev, který probíhá na polsko-české hranici. Pořádání tolika akcí na jedné i druhé straně pod tak širokým heslem křesťanské kultury, to je nádherná myšlenka“
Zbigniew Obidowski
generální konzul Polské republiky v Praze

 

“Jsme naplněni úctou k této důležité iniciativě, která napomůže lepšímu porozumění mezi Poláky a Čechy“
Sekretariát polského primase

 

“Lidé pociťují v těchto aktivitách něco svého, nenuceného. Jsme odkázáni sami na sebe – obě strany sobě mohou mnoho nabídnout“
Josef Byrtus
generální konzul České republiky v Katovicích

 

“Jubilejní Polsko-české dny křesťanské kultury znovu úspěšně dokázaly existenci přátelství, vynikajícího ze vzájemné blízkosti. Důstojně potvrdily, že evropskou jednotu můžeme stavět především na každodenních kontaktech našich společností“
Jerzy Buzek
předseda Rady ministrů Polské republiky

“Také není tajemstvím, že si velice vážím Polsko-českých dnů křesťanské kultury. Jako maršálek vojvodství jsem požádal předsedu vlády, aby Vaší akci udělil cenu PRO PUBLICO BONO, určenou pro nejvýznamnější veřejné iniciativy“.
Jan Waszkiewicz
maršálek dolnoslezského vojvodství

 

“Tato akce neslouží pouze k lepšímu vzájemnému poznávání místních společenství žijících po obou stranách hranice. Je rovněž významným příspěvkem k budování sjednocené Evropy, založené na pevných základech křesťanské kultury.“

Witold Krochmal
dolnoslezský vojvoda

“Idea Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej i jej głębokie historyczne przesłanie są wspaniałym przykładem integracji Słowian i trwającej tysiąclecie więzi”
Marek Rutkowski – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

“Znaczącym przykładem spójności działań kulturowych na pograniczu są Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, których twórcą i niestrudzonym propagatorem od 1990 roku jest Julian Golak. Jest to inicjatywa o charakterze społecznym, kulturalnym i duchowym, której głównym celem jest promowanie kultury obu narodów szczególnie tej związanej z obszarem pogranicza. Dni Kultury Chrześcijańskiej objęły swoim zasięgiem pogranicze polsko-czeskie od Kudowy i Nachodu, aż po Mieroszów i Broumov, wrosły one w klimat pogranicza i pełnią funkcję animatora kultury tego regionu”.

prof. dr Fryderyk Drejer – Kierownik Zakładu Bohemistyki i Regionalistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu

W obecnych czasach skomplikowanej i przesyconej materializmem rzeczywistości Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej są bardzo potrzebne, gdyż poruszają ważne sprawy rozwoju duchowego, zachęcają do życia godnego i pełnego miłości do drugiego człowieka.
Jacek Wajs, starosta świdnicki.

Jedna z największych imprez przygranicznych w Europie.
Czeskie Centrum – wrzesień 2005 r.

Wrocław, 23 stycznia 2006 r.

Dolny Śląsk spośród wszystkich województw Polski wyróżnia się swoimi bliskimi związkami z Republiką Czeską. Mam na myśli zarówno współpracę między samorządami, w tym zwłaszcza Województwa Dolnośląskiego, jak i organizacji społecznych. Do jednej z najciekawszych imprez organizowanych w ramach tej współpracy należą niewątpliwie Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jestem przekonany, że rozpoczynający się Polsko-Czeski Rok Kulturalny 2006 zakończy się sukcesem.

Z wyrazami szacunku
Paweł Wróblewski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Warszawa, 11 września 2007 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kazimierz Michał Ujazdowski

Julian Golak
Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
“Bądźmy Rodziną”

Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie pogratulować Państwu organizacji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej “Bądźmy Rodziną”. Państwa impreza z roku na rok nabiera większego rozmachu i obejmuje coraz większy obszar pogranicza polsko-czeskiego, zjednując sobie szersze rzesze sympatyków.
Obecnie w wielu miejscach Europy ich mieszkańcy starają się budować swoją tożsamość regionalną. W wielu miejscach powstają inicjatywy regionalnych imprez o charakterze zbliżonym do Państwa festiwalu. Jednakże to właśnie Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej łączą w sobie kilkunastoletnią tradycję z dużą skalą przedsięwzięcia stając się, jeśli nie największą, to na pewno jedną z największych imprez tego typu w Europie.
Z radością przyjąłem patronat nad XVIII edycją Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej “Zostańmy Rodziną”, będąc głęboko przekonany o potrzebie istnienia takich inicjatyw. Życzę Państwu by również w tym roku Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej dostarczyły uczestnikom wielu doznań estetycznych i przeżyć duchowych.

Z poważaniem

Kazimierz M. Ujazdowski