Cesta svatého Vojtěcha

posted in: Informacje | 0

Na rok 2016 připadá 1050 výročí křtu Polska, události, kterou nelze přecenit.

Za více než deset století vývoje polské státnosti bylo právě rozhodnutí Měška I přijmout křest nejdůležitější událostí v této epoše, která Polsko přivedla do rodiny evropských zemí s rozvinutou kulturou.

V západní Evropě byla hlavním pilířem organizace a posílení pozice státu, zejména zvenku, v té době církev. Byli to právě mniši, kteří zavedli moderní vzdělání. Oni byli také vyslanci (diplomati) v zahraničních zemích. Oni tvořili jádro administrativy a byli na odpovědných pozicích v kanceláři krále. Pohanství, které rozhodně v té době v Polsku převažovalo, nebylo schopno zajistit rozvoj země, ani jeho správnou pozici na mezinárodní scéně.

Měško si byl vědom, že systém pohanské víry zděděné z doby rodovo-kmenové, bylo velmi obtížné změnit, protože víry a tradice byly pro tehdejší rodiny velmi důležité. Moudrost Měška spočívala také v tom, že pozoroval a byl schopný ocenit zkušenosti sousedních zemí, které se postupně pohanství zříkaly. Opouštěli staré pohanské zvyky a přijímali křesťanskou víru, která významně přispívala k modernizaci jejich zemí.

V roce 965 se Měško oženil s českou princeznou Doubravkou. Právě ona ho učila principy křesťanské víry, byla nepochybně misionářkou, která navrátila polského knížete a připravovala na novou velkou misi v Evropě. Tato mise byla úspěšná a biskup Jordan pokřtil Měška. Tato skutečnost byla rovněž velmi důležitá pro kulturu a civilizaci. Brzy bylo Polsko uvedeno do skupiny zemí, s nimiž mohla spolupracovat a rozvíjet společensko-kulturní kontakty. Přijetí křtu prostřednictvím Česka vedlo k zavedení české slovní zásoby do polštiny, která se udržela dodnes.
Do značné míry právě Češi v té době přispěli k přijetí Polska mezi křesťanské státy, a tím zajistili po mnoho let trvající správný evropský směr vývoje země.
Vděčíme tedy i za tragicky ukončenou misi svatého Vojtěcha. Proto bychom měli pečovat o dobré vztahy mezi našimi zeměmi. Dnes to může být, například dobrá spolupráce v rámci Evropské unie, skutečná reaktivace a zvýšení významu tzv. Vyšehradské skupiny nebo dokonce i rozvoj a neustálé zlepšování každodenních vztahů lidí a spolupráce v příhraničních oblastech. Může to být např. podpora ověřených společensko-kulturních akcí, ale také organizace nových polsko-českých příhraničních projektů. Příležitostí k tomu se zdá být nová turistická a poutní stezka sv. Vojtěcha.

Jeho první etapa vede z Prahy do Vratislavi, druhá do Poznaně, třetí do Gdaňsku a čtvrtá do Elblonga. Celkově bude projekt zahrnovat tři české kraje (Středočeský, Královéhradecký, Pardubický) a pět vojevodství v Polsku (Dolnoslezské, Velkopolské, Kujavsko-pomořské, Pomořské, Varmsko-Mazurské). Také stojí za to přemýšlet do budoucna o prodloužení této trasy až do Magdeburgu.

Oficiální otevření první etapy stezky sv. Vojtěcha se bude konat v Praze ve dnech 22-24.04.2016 a bude součástí slavnostní Inaugurace Polsko-českého kulturního roku 2016